Algemene Voorwaarden Cheval Fatal bvba

Geldigheidsperiode

 1. Een offerte is slechts 30 kalenderdagen geldig.
 2. Door zijn bestelling aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van deze algemene voor­waar­den, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee de aannemer zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Door zijn bestelling aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van het Algemeen Bestek voor Privé – Bouwwerken, gekend door de opdrachtgever.
 3. De werken worden uitgevoerd volgens de aannemingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aannemingsdocumenten zal de voorrang gelden in deze volgorde:
  1. deze algemene voorwaarden en het algemeen bestek voor privé-bouwwerken,
  2. het contract,
  3. de plannen,
  4. het bijzonder bestek,
  5. de meetstaat.
  Wanneer deze documenten interne tegenstrijdigheden bevatten, mag de aannemer laten gelden dat hij de voor hem meest gunstige hypothese heeft voorzien.
 4. De overeengekomen prijs wordt herzien in functie van de wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, elke nieuwe belasting of heffing.
 5. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anders­zins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening van de overeenkomst te vragen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf goed toegankelijk is. Meerkosten die ontstaan door een onvoldoende toegankelijkheid van de werf, zullen supplementair aangerekend worden.
 6. De datum van de factuur geldt als enige aanvangsdatum. Alle leveringen en alle werken worden beschouwd als goedgekeurd en aanvaard, indien binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum geen schriftelijke opmerkingen werden gemaakt.
 7. De leveringstermijn wordt bij benadering uitgedrukt en is niet bindend voor Cheval Fatal. Het louter overschrijden van deze indicatieve leveringstermijn geeft aan de klant dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te eisen. Bij overschrijding van de leveringstermijn is de klant evenwel gerechtigd te verlangen dat de werken binnen de maand worden aangevat, bij gebreke waaraan de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, behoudens Cheval Fatal zich kan beroepen op overmacht. Cheval Fatal is niet gehouden tot schadevergoeding ingeval de klant de overeenkomst ontbindt. Indien de klant zelf de levering wenst uit te stellen is Cheval Fatal gerechtigd om een meerprijs aan te rekenen van 10 procent, hetzij bij uitstel van meer dan 1 maand, de overeenkomst te ontbinden, waarbij Cheval Fatal gerechtigd is een forfaitaire vergoeding van 25 procent van het offerte bedrag aan te rekenen.

Betwisting en niet betalen

 1. Alle klachten, niet schriftelijk gedaan binnen de 8 dagen na factuurdatum, kunnen niet meer in aanmerking komen.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel.
 3. Indien de klant in gebreke blijft de voorschotfacturen te betalen op vervaldatum is Cheval Fatal gerechtigd de werken en/of leveringen stop te zetten en onmiddellijke betaling te eisen van het openstaande saldo. De niet-betaling van de voorschotfacturen wordt beschouwd als een éénzijdige contractverbreking.
 4. Alle materialen en gereedschappen blijven eigendom van Cheval Fatal tot zolang alle betalingen vereffend zijn. Het risico gaat echter over op de koper bij het sluiten van het contract.
 5. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, verhoogd worden met 10 %, met een minimum van € 100, ten titel van schadevergoeding.
 6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. De kosten van de procedure zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
Webshop

Paardenboxen

Comfort voor uw paard

Voor de ruiter

Materiaal en spullen voor de ruiter

Voor de stal

Alles voor in en rond de stal

Voor de weide

Benodigdheden voor een perfecte weide

Voor het paard

Voor de Happy Athlete

Act Smart & Look Great